Holistic - Centrum Edukacji i Aktywności Fizycznej

Zamknij
537111228

Regulamin szkoleń Holistic

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług szkoleniowych świadczonych na terenie całego kraju przez firmę: Centrum Edukacji i aktywności fizycznej Holistic, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 81 nr NIP 8131618130, zwaną dalej Organizatorem.

 1. Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP 2.18/00095/2014 oraz Okręgowej Izby Lekarskiej.
 2. Szkolenia odbywają się na terenie placówki oraz w salach wynajętych.
 3. Stosowane metody kształcenia zależne są od formy kształcenia i obejmują: prezentację multimedialną, wykład interaktywny, ćwiczenie indywidualne, ćwiczenia grupowe.
 4. Informacje o szkoleniach publikowane są w Internecie na stronie www.centrumholistic.pl, są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.
 5. O uczestnictwie w szkoleniu/kursie decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora potwierdzone wpłatą zaliczki lub całości kwoty(w zależności od tego jak podano w ofercie )w terminie do 5 dni po wysłaniu zgłoszenia na szkolenie.
  Zgłoszenia przyjmowane  on-line przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej organizatora.
 6. Pełnej wpłaty za kurs  należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, chyba że w ofercie podano inaczej.
 7. Wysokości opłat zależy od typu szkolenia - ceny podawane są w PLN przy konkretnym szkoleniu.
  Opłata za szkolenie obejmuje: zajęcia, zaświadczenia, materiały szkoleniowe (jeżeli takie są przewidziane), przerwy kawowe.
  Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 8. W przypadku nie udokumentowanej rezygnacji  ze szkolenia w terminie krótszym niż 9 dni (chyba, że w ofercie podano inaczej), wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 9. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
 10. W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas  zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.
 11. W sytuacji niemożności zorganizowania szkolenia z przyczyn zależnych od wykładowcy prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe)  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
 12. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu szkolenia wpłaty zostaną w całości zwrócone.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika i nagłych wypadków, powstałych nie z winy Organizatora.
 14. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz rachunek za wniesioną opłatę.
 15. Organizator przewiduje formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy, poprzez przeprowadzenie zaliczenia w formie testu, zestawu pytań opracowywanego przez wykładowcę.
  Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń które nie kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu. Certyfikat wydawany jest wówczas na podstawie uczestnictwa w szkoleniu.
  Testy egzaminacyjne sprawdzane są przez wykładowcę po zakończeniu szkolenia,60% poprawnych odpowiedzi jest podstawą do zaliczenia szkolenia i wydania certyfikatu.
 16. Powielanie, rozpowszechnianie i upublicznianie materiałów i zdjęć ze szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji i Aktywności Fizycznej HOLISTIC bez zgody właściciela Centrum HOLISTIC jest zabronione.
 17. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach handlowych i marketingowych.
 18. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej wysyłanych przez HOLISTIC - Centrum Edukacji i Aktywności fizycznej. ul. Warszawska 81, 35-230 Rzeszów.
 19. Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas kursów organizowanych przez HOLISTIC - Centrum Edukacji i Aktywności fizycznej, ul. Warszawska 81,35-230 Rzeszów oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej firmy i serwisach społecznościowych firmy w celu informacji i promocji Centrum Holistic.
 20. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.

Regulamin obowiązujący od dnia 23 czerwca 2014.

HOLISTIC - Centrum Edukacji i Aktywności fizycznej
dr n. med. Danuta Fus

ul. Warszawska 81
35-230 Rzeszów
tel.: 537111228, 604251792
e-mail: biuro@centrumholistic.pl

Copyright © 2022 Holistic - Centrum Edukacji i Aktywności Fizycznej - kopiowanie materiałów zabronione.

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów